Mich Buschman

Neem vrijblijvend contact op!

Mich Buschman Fotografie
Oud Milligenseweg 17
3886 MB Garderen

Tel. 06-12023511
info@michbuschman.nlPRIVACYVERKLARING Mich Buschman Fotografie
Mich Buschman Fotografie, gevestigd aan Oud Milligenseweg 17 3886 MB Garderen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.michbuschman.nl Oud Milligenseweg 17 3886 MB Garderen

Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden:
Mich Buschman Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Mich Buschman Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mich Buschman Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mich Buschman Fotografie) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Mich Buschman Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld: Wij bewaren uw persoonsgegevens, personalia en adres voor een periode van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mich Buschman Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mich Buschman Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Mich Buschman Fotografie gebruikt alleen technische of functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen dat de website werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt u afmelden voor de cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mich Buschman Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@michbuschman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mich Buschman Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via deze link.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Mich Buschman Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@michbuschman.nl

Mich Buschman Fotografie |  Oud Milligenseweg 17  |  3886 MB Garderen  |  Tel. 06-12023511  |  info@michbuschman.nl